+855 78 870 888

2022 កាន់តែអស្ចារ្យជាមួយប្រូម៉ូសិន 50% សំរាប់ផ្ទះពាណិជ្ជកម្មជួល ប្រកបអាជីវកម្មជាប់មាត់ទន្លេក្រុងតាខ្មៅ

2022- កាន់តែអស្ចារ្យជាមួយប្រូម៉ូសិន 50% សំរាប់ផ្ទះពាណិជ្ជកម្មជួល ប្រកបអាជីវកម្មជាប់មាត់ទន្លេក្រុងតាខ្មៅ

  • ទីប្រជុំជន
  • ក្បែរសាលារៀន / ធនាគារ / ផ្សារទំនើប
  • មានអាជីវកម្មធំៗដូចជា Starbucks / Chicken Pop / Amazon cafe នឹងអាជីវកម្មជាច្រើនទៀតកំពុងដំណើរការ…
  • ផ្លូវធំទូលាយ នឹង សុវត្ថិភាពខ្ពស់
  • ផ្លូវលេខ 107,108,210,209
  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម : 085 | 087 870 88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *