+855 78 870 888

2022 កាន់តែអស្ចារ្យជាមួយប្រូម៉ូសិន 50% សំរាប់ផ្ទះពាណិជ្ជកម្មជួល ប្រកបអាជីវកម្មជាប់មាត់ទន្លេក្រុងតាខ្មៅ

2022- កាន់តែអស្ចារ្យជាមួយប្រូម៉ូសិន 50% សំរាប់ផ្ទះពាណិជ្ជកម្មជួល ប្រកបអាជីវកម្មជាប់មាត់ទន្លេក្រុងតាខ្មៅ ទីប្រជុំជន ក្បែរសាលារៀន / ធនាគារ / ផ្សារទំនើប មានអាជីវកម្មធំៗដូចជា Starbucks / Chicken Pop / Amazon cafe នឹងអាជីវកម្មជាច្រើនទៀតកំពុងដំណើរការ… ផ្លូវធំទូលាយ នឹង សុវត្ថិភាពខ្ពស់ ផ្លូវលេខ 107,108,210,209 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម : 085 | 087 870 88
Read More

We are proud to have another site visiting at Central Market (Phsar Thmey) to introduce our project “The River.Takhmao” to its customers.

With high demand for shophouse to support their fast growth of the business, on Oct, 217, our project team of “The River Takhmao” went to present and introduce our project to its consumer at Central Market (Phsar Thmey) about the potential and benefits of our shophouse. Thanks to all the customers for your strong supports […]

Read More